Chinese Quest – Qin-Shi Tomb

The Bow

The Bow

รวบรวม Tomb Archer’s Bows 50 อัน
เลเวลที่สามารถรับได้ : 76 แนะนำให้ทำตอนเลเวล : 86
รับที่ : Soldier Iyang
เงื่อนไข :
มอนสเตอร์ที่ต้องกำจัด : Tomb hunter
ขอบเขต : Chinese Quest – Qin-Shi Tomb
รางวัลตอบแทน : ค่าประสบการณ์, Gold, Skill Points
สามารถทำได้: 1
หมายเหตุ : -