Race & Skill

Blackrogue-European Race Warrior Rouge Wizard Warlock Bard Cleric

Buffer Mastery

Bard

Dancing Concert
Dancing Concert
สกิลทักษะการเต้นรำเพื่อสนับสนุนการต่อสู้ให้กับปาร์ตี้
Dancing of Valor Dancing of Valor
เพิ่มพลังโจมตี (กายภาพ)ให้แก่สมาชิกในปาร์ตี้.
Dancing of Magic Dancing of Magic
เพิ่มพลังโจมตี (เวทมนต์) ให้แก่สมาชิกในปาร์ตี้
Dancing of Healing Dancing of Healing
ฟื้นฟู HP แก่สมาชิกในปาร์ตี้
Dancing of Mana Dancing of Mana
ลดอัตราการสิ้นเปลือง MP ของสมาชิกในปาร์ตี้
Dancing of fight Dancing of fight
เพิ่มพลังโจมตีกายภาพของสมาชิกปาร์ตี้ (แสดงผลรอบตัวผู้ใช้สกิล)
Dancing of Wizardry Dancing of Wizardry
เพิ่มพลังโจมตีเวทมนต์ของสมาชิกปาร์ตี้ (แสดงผลรอบตัวผู้ใช้สกิล)
Dancing of Vitality Dancing of Vitality
ฟื้นฟู HP ของสมาชิกปาร์ตี้ (แสดงผลรอบตัวผู้ใช้สกิล)
Dancing of Mentality Dancing of Mentality
เพิ่ม Mp สูงสุดของสมาชิกปาร์ตี้ (แสดงผลรอบตัวผู้ใช้สกิล)