Race & Skill

Blackrogue-European Race Warrior Rouge Wizard Warlock Bard Cleric

Buffer Mastery

Cleric

Recovery
Recovery
สกิลรักษาผู้คนด้วยพลังจากพระเจ้า
Group Healing Group Healing
ฟื้นฟู HP ของสมาชิกปาร์ตี้ (แสดงผลรอบตัวผู้ใช้)
Healing Division Healing Division
ฟื้นฟู HP ของเป้าหมายด้านหน้า
Healing Cycle Healing Cycle
ฟื้นฟู HP ของสมาชิกปาร์ตี้อย่างต่อเนื่อง แสดงผลนาน 16 วินาที
Group Healing Breath Group Healing Breath
ฟื้นฟู HP ของสมาชิกปาร์ตี้ แสดงผลรอบตัวผู้ใช้ (8เป้าหมาย).
Healing Favor Healing Favor
ฟื้นฟู HP ของสมาชิกปาร์ตี้ แสดงผลรอบตัวผู้ใช้ (3เป้าหมาย).
Healing Orbit Healing Orbit
ฟื้นฟู HP ของสมาชิกปาร์ตี้อย่างต่อเนื่อง แสดงผลนาน 16 วินาที แสดงผลรอบตัวผู้ใช้