Race & Skill

Blackrogue-European Race Warrior Rouge Wizard Warlock Bard Cleric

Melee Mastery

Warrior

Dual Lord
Dual Lord
กลุ่มสกิลเสริมอาวุธจำพวกขวาน
Dual Arms Dual Arms
เพิ่ม พลังโจมตีเมื่อใช้ขวาน
Dual Defense Dual Defense
เพิ่ม Hit Rate เมื่อใช้ขวาน
Protection Protection
ลดโอกาสติดสถานะผิดปกติ
Accuracy Accuracy
เพิ่มพลังป้องกันชั่วระยะเวลาหนึ่ง