Chinese Quest – Qin-Shi Tomb

Colleting the Tentacles

Colleting the Tentacles

รวบรวม Sharp Tentacles
เลเวลที่สามารถรับได้ : 88 แนะนำให้ทำตอนเลเวล : 89
รับที่ : Sonhyeon
เงื่อนไข : รับเควสต์นี้ได้หลังจากจบเควสต์ Sonhyeon’s Plea
มอนสเตอร์ที่ต้องกำจัด : Tomb Snake Worker, Tomb Snake Master
ขอบเขต : Chinese Quest – Qin-Shi Tomb
รางวัลตอบแทน : ค่าประสบการณ์
สามารถทำได้: 5
หมายเหตุ : -