Game AION : The Tower of Eternity
Game AION - Job Skill Game AION - Guide Game AION - Quest Game AION - Wallpaper
ผลการค้นหา 170 รายการ
คำค้น
Gladiator
Basic Sword Training
Basic Sword Training
ความสามารถ : ทำให้ผู้เล่นสามารถใช้อาวุธประเภท Sword
เลเวลที่เรียนได้ : 1 ค่าร่าย : ระยะเวลาร่าย :
ประเภท : Passive คูลดาวน์ : วินาที ได้จาก : Automatically acquired
สกิลต่อเนื่อง :
Basic Mace Training
Basic Mace Training
ความสามารถ : ทำให้ผู้เล่นสามารถใช้อาวุธประเภท Mace
เลเวลที่เรียนได้ : 1 ค่าร่าย : ระยะเวลาร่าย :
ประเภท : Passive คูลดาวน์ : วินาที ได้จาก : Automatically acquired
สกิลต่อเนื่อง :
Robust Hit I
Robust Hit I
ความสามารถ : สร้างความเสียหาย 39-43 หน่วย คอมโบระดับ1
เลเวลที่เรียนได้ : 1 ค่าร่าย : ระยะเวลาร่าย : Instant
ประเภท : Active คูลดาวน์ : 10 วินาที ได้จาก : Automatically acquired
สกิลต่อเนื่อง :
Return
Return
ความสามารถ : วอร์ปผู้เล่นกับจุดเซพล่าสุด
เลเวลที่เรียนได้ : 1 ค่าร่าย : ระยะเวลาร่าย : 6 วินาที
ประเภท : Active คูลดาวน์ : 1200 วินาที ได้จาก : Automatically acquired
สกิลต่อเนื่อง :
First Aid
First Aid
ความสามารถ : ฟื้นHP 178 หน่วยใช้ 1 Bandage
เลเวลที่เรียนได้ : 1 ค่าร่าย : ระยะเวลาร่าย : 4 วินาที
ประเภท : Active คูลดาวน์ : 16 วินาที ได้จาก : Automatically acquired
สกิลต่อเนื่อง :
Wear Standard Clothing
Wear Standard Clothing
ความสามารถ : ทำใหผู้เล่นสามารถสวมใส่ชุดประเภท Cloth
เลเวลที่เรียนได้ : 1 ค่าร่าย : ระยะเวลาร่าย : Instant
ประเภท : Active คูลดาวน์ : 0 วินาที ได้จาก : Automatically acquired
สกิลต่อเนื่อง :
Wear Standard Leather Armor
Wear Standard Leather Armor
ความสามารถ : ทำใหผู้เล่นสามารถสวมใส่ชุดประเภท Leather
เลเวลที่เรียนได้ : 1 ค่าร่าย : ระยะเวลาร่าย : Instant
ประเภท : Active คูลดาวน์ : 0 วินาที ได้จาก : Automatically acquired
สกิลต่อเนื่อง :
Wear Standard Chain Mail
Wear Standard Chain Mail
ความสามารถ : ทำใหผู้เล่นสามารถสวมใส่ชุดประเภท Chain mail
เลเวลที่เรียนได้ : 1 ค่าร่าย : ระยะเวลาร่าย : Instant
ประเภท : Active คูลดาวน์ : 0 วินาที ได้จาก : Automatically acquired
สกิลต่อเนื่อง :
Basic Shield Training
Basic Shield Training
ความสามารถ : ทำใหผู้เล่นสามารถสวม Shields
เลเวลที่เรียนได้ : 1 ค่าร่าย : ระยะเวลาร่าย :
ประเภท : Active คูลดาวน์ : 0 วินาที ได้จาก : Automatically acquired
สกิลต่อเนื่อง :
Wear Standard Cloth Armor
Wear Standard Cloth Armor
ความสามารถ : ทำใหผู้เล่นสามารถสวมใส่ชุดประเภท Cloth
เลเวลที่เรียนได้ : 1 ค่าร่าย : ระยะเวลาร่าย : Instant
ประเภท : Active คูลดาวน์ : 0 วินาที ได้จาก : Automatically acquired
สกิลต่อเนื่อง :
Enhanced Physical Attack I
Enhanced Physical Attack I
ความสามารถ : เพิ่มพลังโจมตีทางกายภาพ
เลเวลที่เรียนได้ : 1 ค่าร่าย : ระยะเวลาร่าย :
ประเภท : Passive คูลดาวน์ : วินาที ได้จาก : Skill Book
สกิลต่อเนื่อง :
Robust Blow I
Robust Blow I
ความสามารถ : สร้างความเสียหาย 48-52 หน่วย คอมโบระดับ2
เลเวลที่เรียนได้ : 3 ค่าร่าย : ระยะเวลาร่าย : Instant
ประเภท : Active คูลดาวน์ : 8 วินาที ได้จาก : Skill Book
สกิลต่อเนื่อง : Robust Blow I , Robust Hit I
Shield Stance I
Shield Stance I
ความสามารถ : เพิ่มพลังป้องกันและลดอัตราการติดสตันเมื่อใช้Shield
เลเวลที่เรียนได้ : 3 ค่าร่าย : ระยะเวลาร่าย : Instant
ประเภท : Toggle คูลดาวน์ : 12 วินาที ได้จาก : Skill Book
สกิลต่อเนื่อง :
Armor Break I
Armor Break I
ความสามารถ : สร้างความเสียหาย 27-31 หน่วยและลดพลังป้องกันของเป้าหมายลง
เลเวลที่เรียนได้ : 5 ค่าร่าย : ระยะเวลาร่าย : Instant
ประเภท : Active คูลดาวน์ : 12 วินาที ได้จาก : Skill Book
สกิลต่อเนื่อง :
Enhanced Vitality I
Enhanced Vitality I
ความสามารถ : เพิ่ม HP 3% และเพิ่มอัตราการRegenHP
เลเวลที่เรียนได้ : 5 ค่าร่าย : ระยะเวลาร่าย :
ประเภท : Passive คูลดาวน์ : วินาที ได้จาก : Skill Book
สกิลต่อเนื่อง :
Rage I
Rage I
ความสามารถ : ในเวลา 10 วินาทีเพิ่มพลังโจมตี 9 หน่วย
เลเวลที่เรียนได้ : 7 ค่าร่าย : 17 MP ระยะเวลาร่าย : Instant
ประเภท : Active คูลดาวน์ : 24 วินาที ได้จาก : Skill Book
สกิลต่อเนื่อง : Robust Hit I , Rage I
Avenging Crash I
Avenging Crash I
ความสามารถ : สร้างความเสียหาย 73-77 หลังจากใช้Shieldบล๊อคการโจมตีของเป้าหมาย
เลเวลที่เรียนได้ : 9 ค่าร่าย : 38 MP ระยะเวลาร่าย : Instant
ประเภท : Active คูลดาวน์ : 15 วินาที ได้จาก : Skill Book
สกิลต่อเนื่อง :
Enhanced Parry Rate I
Enhanced Parry Rate I
ความสามารถ : เพิ่มอัตราการป้องกันด้วยอาวุธ
เลเวลที่เรียนได้ : 9 ค่าร่าย : ระยะเวลาร่าย :
ประเภท : Passive คูลดาวน์ : วินาที ได้จาก : Skill Book
สกิลต่อเนื่อง :
Advanced Sword Training I
Advanced Sword Training I
ความสามารถ : เพิ่มพลังโจมตีเมื่อใช้อาวุธประเภทSword
เลเวลที่เรียนได้ : 10 ค่าร่าย : ระยะเวลาร่าย :
ประเภท : Passive คูลดาวน์ : วินาที ได้จาก : Automatically acquired
สกิลต่อเนื่อง :
Advanced Dagger Training I
Advanced Dagger Training I
ความสามารถ : เพิ่มพลังโจมตีเมื่อใช้อาวุธประเภทDagger
เลเวลที่เรียนได้ : 10 ค่าร่าย : ระยะเวลาร่าย :
ประเภท : Passive คูลดาวน์ : วินาที ได้จาก : Automatically acquired
สกิลต่อเนื่อง :

123456789 Next