Game AION : The Tower of Eternity
Game AION - Job Skill Game AION - Guide Game AION - Quest Game AION - Wallpaper
ผลการค้นหา 170 รายการ
คำค้น
Gladiator
Enhanced Shield Defense Rate I
Enhanced Shield Defense Rate I
ความสามารถ : เพิ่มพลังป้องกันของShield
เลเวลที่เรียนได้ : 25 ค่าร่าย : ระยะเวลาร่าย :
ประเภท : Passive คูลดาวน์ : วินาที ได้จาก : Skill Book
สกิลต่อเนื่อง :
Robust Blow III
Robust Blow III
ความสามารถ : สร้างความเสียหาย 114-118 หน่วยกับเป้าหมาย คอมโบระดับ2
เลเวลที่เรียนได้ : 25 ค่าร่าย : ระยะเวลาร่าย : Instant
ประเภท : Active คูลดาวน์ : 8 วินาที ได้จาก : Skill Book
สกิลต่อเนื่อง : Robust Hit I , Robust Blow I
Defense Mode I
Defense Mode I
ความสามารถ : เพิ่มอัตราการป้องกันด้วยอาวุธและShield
เลเวลที่เรียนได้ : 25 ค่าร่าย : ระยะเวลาร่าย : Instant
ประเภท : Toggle คูลดาวน์ : 1 วินาที ได้จาก : Skill Book
สกิลต่อเนื่อง :
Drop Impact I
Drop Impact I
ความสามารถ : สร้างความเสียหาย 314-318 หน่วยกับเป้าหมายที่ลอยอยู่และฟาดเป้าหมายลงมาบนพื้น
เลเวลที่เรียนได้ : 25 ค่าร่าย : 33 MP ระยะเวลาร่าย : Instant
ประเภท : Active คูลดาวน์ : 60 วินาที ได้จาก : Skill Book
สกิลต่อเนื่อง :
Robust Crash II
Robust Crash II
ความสามารถ : สร้างความเสียหาย 216-220หน่วยกับเป้าหมายและทำให้เป้าหมายล้มลง
เลเวลที่เรียนได้ : 25 ค่าร่าย : 65 Mp ระยะเวลาร่าย : Instant
ประเภท : Active คูลดาวน์ : 20 วินาที ได้จาก : Skill Book
สกิลต่อเนื่อง : Robust Blow I , Robust Crash I
Flight: Gift of the Gladiator I
Flight: Gift of the Gladiator I
ความสามารถ : ขณะบินอยุ่เพิ่มพลังโจมตีและความไวในการบิน33%
เลเวลที่เรียนได้ : 25 ค่าร่าย : ระยะเวลาร่าย :
ประเภท : Passive คูลดาวน์ : วินาที ได้จาก : Skill Book
สกิลต่อเนื่อง :
Advanced Sword Training II
Advanced Sword Training II
ความสามารถ : เพิ่มพลังโจมตีเมื่อใช้อาวุธประเภทSword
เลเวลที่เรียนได้ : 25 ค่าร่าย : ระยะเวลาร่าย :
ประเภท : Passive คูลดาวน์ : วินาที ได้จาก : Skill Book
สกิลต่อเนื่อง :
Advanced Dagger Training II
Advanced Dagger Training II
ความสามารถ : เพิ่มพลังโจมตีเมื่อใช้อาวุธประเภทDagger
เลเวลที่เรียนได้ : 25 ค่าร่าย : ระยะเวลาร่าย :
ประเภท : Passive คูลดาวน์ : วินาที ได้จาก : Skill Book
สกิลต่อเนื่อง :
Advanced Mace Training II
Advanced Mace Training II
ความสามารถ : เพิ่มพลังโจมตีเมื่อใช้อาวุธประเภท Mace
เลเวลที่เรียนได้ : 25 ค่าร่าย : ระยะเวลาร่าย :
ประเภท : Passive คูลดาวน์ : วินาที ได้จาก : Skill Book
สกิลต่อเนื่อง :
Advanced 2-Handed Sword Training II
Advanced 2-Handed Sword Training II
ความสามารถ : เพิ่มพลังโจมตีเมื่อสวมใส่อาวุธประเภท 2handedssword
เลเวลที่เรียนได้ : 25 ค่าร่าย : ระยะเวลาร่าย :
ประเภท : Passive คูลดาวน์ : วินาที ได้จาก : Skill Book
สกิลต่อเนื่อง :
Advanced Poleaxe Training II
Advanced Poleaxe Training II
ความสามารถ : เพิ่มพลังโจมตีเมื่อสวมใส่อาวุธประเภท Poleaxe
เลเวลที่เรียนได้ : 26 ค่าร่าย : ระยะเวลาร่าย :
ประเภท : Passive คูลดาวน์ : วินาที ได้จาก : Skill Book
สกิลต่อเนื่อง :
Advanced Archery Training II
Advanced Archery Training II
ความสามารถ : เพิ่มพลังโจมตีเมื่อสวมใส่อาวุธประเภท ฺBows
เลเวลที่เรียนได้ : 27 ค่าร่าย : ระยะเวลาร่าย :
ประเภท : Passive คูลดาวน์ : วินาที ได้จาก : Skill Book
สกิลต่อเนื่อง :
Vengeful Strike I
Vengeful Strike I
ความสามารถ : สร้างความเสียหาย 177-181 หน่วย หลังจากป้องกันด้วยอาวุธสำเร็จ
เลเวลที่เรียนได้ : 28 ค่าร่าย : 18 ระยะเวลาร่าย : Instant
ประเภท : Active คูลดาวน์ : 30 วินาที ได้จาก : Stigma
สกิลต่อเนื่อง :
Enhanced Physical Attack Power IV
Enhanced Physical Attack Power IV
ความสามารถ : เพิ่มพลังโจมตีทางกายภาพ
เลเวลที่เรียนได้ : 28 ค่าร่าย : ระยะเวลาร่าย :
ประเภท : Passive คูลดาวน์ : วินาที ได้จาก : Skill Book
สกิลต่อเนื่อง :
Armor Break III
Armor Break III
ความสามารถ : สร้างความเสียหาย 50-54 หน่วย และใน 6 วินาทีลดค่า Defence ของเป้าหมายลง300
เลเวลที่เรียนได้ : 28 ค่าร่าย : ระยะเวลาร่าย : Instant
ประเภท : Active คูลดาวน์ : 12 วินาที ได้จาก : Skill Book
สกิลต่อเนื่อง :
Rage III
Rage III
ความสามารถ : ในเวลา10วินาทีเพิ่มพลังโจมตี 23 หน่วย
เลเวลที่เรียนได้ : 28 ค่าร่าย : 35 MP ระยะเวลาร่าย : Instant
ประเภท : Active คูลดาวน์ : 24 วินาที ได้จาก : Skill Book
สกิลต่อเนื่อง : Robust Hit I , Rage I
Crippling Cut II
Crippling Cut II
ความสามารถ : สร้างความเสียหาย365-369 หน่วย กับเป้าหมายที่ล้มลง
เลเวลที่เรียนได้ : 28 ค่าร่าย : 69 MP ระยะเวลาร่าย : Instant
ประเภท : Active คูลดาวน์ : 18 วินาที ได้จาก : Stigma
สกิลต่อเนื่อง :
Robust Smash II
Robust Smash II
ความสามารถ : สร้างความเสียหาย 157-161 หน่วยกับเป้าหมายคอมโบระดับ3
เลเวลที่เรียนได้ : 28 ค่าร่าย : ระยะเวลาร่าย : Instant
ประเภท : Active คูลดาวน์ : 8 วินาที ได้จาก : Skill Book
สกิลต่อเนื่อง : Robust Blow I , Robust Smash I
Seismic Billow I
Seismic Billow I
ความสามารถ : สร้างความเสียหาย 287-291 หน่วยรอบๆ ตัวผู้ใช้ในระยะ 7m และทำให้เป้าหมายล้มลง
เลเวลที่เรียนได้ : 28 ค่าร่าย : 69 MP ระยะเวลาร่าย : Instant
ประเภท : Active คูลดาวน์ : 8 วินาที ได้จาก : Skill Book
สกิลต่อเนื่อง : Seismic Billow I , Seismic Shock I
Ankle Grab I
Ankle Grab I
ความสามารถ : ยึดเป้าหมายให้อยู่กับที่และลดค่าหลบหลีกลง 1000 หน่วย ใน10 วินาที
เลเวลที่เรียนได้ : 28 ค่าร่าย : 69 MP ระยะเวลาร่าย : Instant
ประเภท : Active คูลดาวน์ : 120 วินาที ได้จาก : Stigma
สกิลต่อเนื่อง :

Back 123456789 Next