game RF nline game RF Online - Map game RF Online - Monster game RF Online - Guide
Training Leg Training Leg
พลังป้องกัน : 14 อัตราการป้องกัน : 5
โอกาสสำเร็จ : 45 ป้องกันเวทย์ : None
ความสามารถ : +5 ความแม่นยำในการโจมตี อาชีพ : all
ประเภท : Lower เผ่า : Accretia
Training Smock Pants Training Smock Pants
พลังป้องกัน : 13 อัตราการป้องกัน : 5
โอกาสสำเร็จ : 40 ป้องกันเวทย์ : None
ความสามารถ : +5 ความแม่นยำในการโจมตี อาชีพ : all
ประเภท : Lower เผ่า : Cora
Training Pants Training Pants
พลังป้องกัน : 13 อัตราการป้องกัน : 5
โอกาสสำเร็จ : 40 ป้องกันเวทย์ : None
ความสามารถ : +5 ความแม่นยำในการโจมตี อาชีพ : all
ประเภท : Lower เผ่า : Bellato
Basic Leg Basic Leg
พลังป้องกัน : 24 อัตราการป้องกัน : 5
โอกาสสำเร็จ : 46 ป้องกันเวทย์ : None
ความสามารถ : +5 ความแม่นยำในการโจมตี อาชีพ : all
ประเภท : Lower เผ่า : Accretia
Smock Pants Smock Pants
พลังป้องกัน : 21 อัตราการป้องกัน : 5
โอกาสสำเร็จ : 41 ป้องกันเวทย์ : None
ความสามารถ : +5 ความแม่นยำในการโจมตี อาชีพ : all
ประเภท : Lower เผ่า : Cora
Rag Pants Rag Pants
พลังป้องกัน : 21 อัตราการป้องกัน : 5
โอกาสสำเร็จ : 41 ป้องกันเวทย์ : None
ความสามารถ : +5 ความแม่นยำในการโจมตี อาชีพ : all
ประเภท : Lower เผ่า : Bellato
Light Leg Light Leg
พลังป้องกัน : 47 อัตราการป้องกัน : 5
โอกาสสำเร็จ : 49 ป้องกันเวทย์ : None
ความสามารถ : +5 ความแม่นยำในการโจมตี อาชีพ : all
ประเภท : Lower เผ่า : Accretia
Warrior Smock Pants Warrior Smock Pants
พลังป้องกัน : 41 อัตราการป้องกัน : 5
โอกาสสำเร็จ : 43 ป้องกันเวทย์ : None
ความสามารถ : +5 ความแม่นยำในการโจมตี อาชีพ : all
ประเภท : Lower เผ่า : Cora
Leather Pants Leather Pants
พลังป้องกัน : 41 อัตราการป้องกัน : 5
โอกาสสำเร็จ : 43 ป้องกันเวทย์ : None
ความสามารถ : +5 ความแม่นยำในการโจมตี อาชีพ : all
ประเภท : Lower เผ่า : Bellato
Banel Stuff Brichz Banel Stuff Brichz
พลังป้องกัน : 57 อัตราการป้องกัน : 5
โอกาสสำเร็จ : 44 ป้องกันเวทย์ : None
ความสามารถ : เพิ่มพลังโจมตี 8% เพิ่มพลังโจมตีสายเวทย์ +13 อาชีพ : force
ประเภท : Lower เผ่า : Cora
Raiment Pants Raiment Pants
พลังป้องกัน : 54 อัตราการป้องกัน : 5
โอกาสสำเร็จ : 44 ป้องกันเวทย์ : Fire 6, Water 7, Earth 5, Wind 3
ความสามารถ : ความเร็วในการเคลื่อนที่ +0.1 อาชีพ : ranger
ประเภท : Lower เผ่า : Cora
Rust Cordovan Brichz Rust Cordovan Brichz
พลังป้องกัน : 71 อัตราการป้องกัน : 5
โอกาสสำเร็จ : 46 ป้องกันเวทย์ : None
ความสามารถ : +5 ความแม่นยำในการโจมตี อาชีพ : warrior
ประเภท : Lower เผ่า : Cora
Silk Brichz Silk Brichz
พลังป้องกัน : 57 อัตราการป้องกัน : 5
โอกาสสำเร็จ : 44 ป้องกันเวทย์ : None
ความสามารถ : เพิ่มพลังโจมตี 8%, เพิ่มพลังโจมตีสายเวทย์ +13 อาชีพ : force
ประเภท : Lower เผ่า : Bellato
Coles Leather Pants Coles Leather Pants
พลังป้องกัน : 54 อัตราการป้องกัน : 5
โอกาสสำเร็จ : 44 ป้องกันเวทย์ : Fire 6, Water 7, Earth 5, Wind 3
ความสามารถ : ความเร็วในการเคลื่อนที่ +0.1 อาชีพ : ranger
ประเภท : Lower เผ่า : Bellato
Normal Parshal Brichz Normal Parshal Brichz
พลังป้องกัน : 71 อัตราการป้องกัน : 5
โอกาสสำเร็จ : 46 ป้องกันเวทย์ : None
ความสามารถ : +5 ความแม่นยำในการโจมตี อาชีพ : warrior
ประเภท : Lower เผ่า : Bellato
Basic Piece Leg Basic Piece Leg
พลังป้องกัน : 63 อัตราการป้องกัน : 5
โอกาสสำเร็จ : 50 ป้องกันเวทย์ : Fire 6, Water 7, Earth 5, Wind 3
ความสามารถ : ความเร็วในการเคลื่อนที่ +0.1 อาชีพ : ranger
ประเภท : Lower เผ่า : Accretia
Normal Basic Leg Normal Basic Leg
พลังป้องกัน : 82 อัตราการป้องกัน : 5
โอกาสสำเร็จ : 52 ป้องกันเวทย์ : None
ความสามารถ : +5 ความแม่นยำในการโจมตี อาชีพ : warrior
ประเภท : Lower เผ่า : Accretia
Cordovan Brichz Cordovan Brichz
พลังป้องกัน : 122 อัตราการป้องกัน : 5
โอกาสสำเร็จ : 49 ป้องกันเวทย์ : None
ความสามารถ : +5 ความแม่นยำในการโจมตี อาชีพ : warrior
ประเภท : Lower เผ่า : Cora
Hora Silk Brichz Hora Silk Brichz
พลังป้องกัน : 89 อัตราการป้องกัน : 5
โอกาสสำเร็จ : 47 ป้องกันเวทย์ : None
ความสามารถ : เพิ่มพลังโจมตี 8%, เพิ่มพลังโจมตีสายเวทย์ +13 อาชีพ : force
ประเภท : Lower เผ่า : Bellato
Tender Leather Pants Tender Leather Pants
พลังป้องกัน : 86 อัตราการป้องกัน : 5
โอกาสสำเร็จ : 47 ป้องกันเวทย์ : Fire 7, Water 8, Earth 6, Wind 3
ความสามารถ : ความเร็วในการเคลื่อนที่ +0.1 อาชีพ : ranger
ประเภท : Lower เผ่า : Bellato

123456789 Next