game RF nline game RF Online - Map game RF Online - Monster game RF Online - Guide

Sniper

Find Trap Find Trap
คำอธิบายสกิล : ทำให้ผู้ใช้สามารถมองเห็นกับระเบิดที่ผู้เล่นอื่นวางไว้
เป้าหมาย : ตนเอง ประเภท/ธาตุ : ระดับ : 30
HP : 0 FP : 60 SP : 0
Cooldown : 10 วินาที Tire : Race : Bellato
อาวุธที่ใช้ได้กับสกิลนี้ : All Weapons
Shadow Walker Shadow Walker
คำอธิบายสกิล : หายตัวในระยะเวลาจำกัด (สถานะยกเลิกเมื่อถูกโจมตี)
เป้าหมาย : ตนเอง ประเภท/ธาตุ : ระดับ : 30
HP : 0 FP : 60 SP : 0
Cooldown : 10 วินาที Tire : Race : Bellato
อาวุธที่ใช้ได้กับสกิลนี้ : All Weapons
Trapping Trapping
คำอธิบายสกิล : วางกับดักลงพื้น
เป้าหมาย : เผ่าอื่น ประเภท/ธาตุ : ระดับ : 30
HP : 0 FP : 0 SP : 0
Cooldown : 0 วินาที Tire : Race : Bellato
อาวุธที่ใช้ได้กับสกิลนี้ : All Weapons

1