game RF nline game RF Online - Map game RF Online - Monster game RF Online - Guide

มอนสเตอร์ตามกลุ่มเลเวล :

Bellato Solus Settlement

Bellato Solus Settlement

Fierce Grumble Guard Fierce Grumble Guard
เลเวล : 30 กลุ่ม : Pit Boss Minion
พลังชีวิต : 2418 โจมตี : 932 ป้องกัน : 447
ป้องกันธาตุ : ไฟ :   28 น้ำ : 0 พิษ : 0 ลม : 0
แผนที่ : Bellato Solus Settlement
Crawler Cast Crawler Cast
เลเวล : 31 กลุ่ม : Normal
พลังชีวิต : 1654 โจมตี : 1067 ป้องกัน : 483
ป้องกันธาตุ : ไฟ :   0 น้ำ : 0 พิษ : 0 ลม : 0
แผนที่ : Bellato HQ, Bellato Solus Settlement
Robust Lava Robust Lava
เลเวล : 32 กลุ่ม : Normal
พลังชีวิต : 1909 โจมตี : 2194 ป้องกัน : 678
ป้องกันธาตุ : ไฟ :   0 น้ำ : 0 พิษ : 0 ลม : 27
แผนที่ : Accretia Armory 117, Bellato Solus Settlement, Bellato Anacaade Settlement, Accretia Armory 213, Cora Haram Stockade, Cora Numerus Stockade
Crook Crook
เลเวล : 32 กลุ่ม : Normal
พลังชีวิต : 1702 โจมตี : 1229 ป้องกัน : 520
ป้องกันธาตุ : ไฟ :   0 น้ำ : 0 พิษ : 28 ลม : 0
แผนที่ : Accretia Armory 117, Bellato Solus Settlement, Bellato Anacaade Settlement, Accretia Armory 213
Hu Gaff Hu Gaff
เลเวล : 33 กลุ่ม : Normal
พลังชีวิต : 1754 โจมตี : 1433 ป้องกัน : 558
ป้องกันธาตุ : ไฟ :   0 น้ำ : 0 พิษ : 27 ลม : 0
แผนที่ : Accretia Armory 117, Bellato Solus Settlement, Bellato Anacaade Settlement, Accretia Armory 213
Crawler Axle Crawler Axle
เลเวล : 34 กลุ่ม : Normal
พลังชีวิต : 1806 โจมตี : 1635 ป้องกัน : 596
ป้องกันธาตุ : ไฟ :   0 น้ำ : 0 พิษ : 0 ลม : 0
แผนที่ : Bellato Solus Settlement, Bellato Anacaade Settlement
Heller Heller
เลเวล : 34 กลุ่ม : Normal
พลังชีวิต : 1806 โจมตี : 1635 ป้องกัน : 596
ป้องกันธาตุ : ไฟ :   0 น้ำ : 18 พิษ : 0 ลม : 0
แผนที่ : Bellato Solus Settlement, Bellato Anacaade Settlement
Crawler Maul Crawler Maul
เลเวล : 35 กลุ่ม : Normal
พลังชีวิต : 1866 โจมตี : 1910 ป้องกัน : 636
ป้องกันธาตุ : ไฟ :   0 น้ำ : 0 พิษ : 0 ลม : 0
แผนที่ : Bellato Solus Settlement, Bellato Anacaade Settlement, Accretia Armory 213
Armed Ghost Armed Ghost
เลเวล : 35 กลุ่ม : Normal
พลังชีวิต : 1866 โจมตี : 1910 ป้องกัน : 636
ป้องกันธาตุ : ไฟ :   0 น้ำ : 0 พิษ : 0 ลม : 0
แผนที่ : Accretia Armory 117, Bellato Solus Settlement, Bellato Anacaade Settlement, Accretia Armory 213, Cora Haram Stockade, Cora Numerus Stockade
Armed Ghost Armed Ghost
เลเวล : 35 กลุ่ม : Ace
พลังชีวิต : 9330 โจมตี : 1910 ป้องกัน : 636
ป้องกันธาตุ : ไฟ :   0 น้ำ : 0 พิษ : 0 ลม : 0
แผนที่ : Bellato Solus Settlement, Bellato Anacaade Settlement, Accretia Armory 213, Cora Haram Stockade, Cora Numerus Stockade

123 Next