game RF nline game RF Online - Map game RF Online - Monster game RF Online - Guide

มอนสเตอร์ตามกลุ่มเลเวล :

Bellato HQ

Bellato HQ

Rigor Lapis Rigor Lapis
เลเวล : 28 กลุ่ม : Normal
พลังชีวิต : 1502 โจมตี : 711 ป้องกัน : 381
ป้องกันธาตุ : ไฟ :   0 น้ำ : 27 พิษ : 0 ลม : 0
แผนที่ : Bellato HQ, Cora HQ
Ghost Ghost
เลเวล : 28 กลุ่ม : Normal
พลังชีวิต : 1502 โจมตี : 711 ป้องกัน : 381
ป้องกันธาตุ : ไฟ :   0 น้ำ : 0 พิษ : 0 ลม : 0
แผนที่ : Accretia HQ, Bellato HQ
Grumble Hook Grumble Hook
เลเวล : 29 กลุ่ม : Normal
พลังชีวิต : 1550 โจมตี : 807 ป้องกัน : 414
ป้องกันธาตุ : ไฟ :   28 น้ำ : 0 พิษ : 0 ลม : 0
แผนที่ : Accretia HQ, Bellato HQ, Cora HQ
Grumble Hook Grumble Hook
เลเวล : 29 กลุ่ม : Ace
พลังชีวิต : 7750 โจมตี : 807 ป้องกัน : 414
ป้องกันธาตุ : ไฟ :   0 น้ำ : 0 พิษ : 0 ลม : 27
แผนที่ : Accretia HQ, Bellato HQ, Cora HQ, Sette Desert
Crawler Cast Crawler Cast
เลเวล : 31 กลุ่ม : Normal
พลังชีวิต : 1654 โจมตี : 1067 ป้องกัน : 483
ป้องกันธาตุ : ไฟ :   0 น้ำ : 0 พิษ : 0 ลม : 0
แผนที่ : Bellato HQ, Bellato Solus Settlement
Splinter Rex Splinter Rex
เลเวล : 40 กลุ่ม : Pit Boss
พลังชีวิต : 212000 โจมตี : 3885 ป้องกัน : 1116
ป้องกันธาตุ : ไฟ :   20 น้ำ : 20 พิษ : 20 ลม : 20
แผนที่ : Bellato HQ, Cora HQ
Frenzy Ratmoth Frenzy Ratmoth
เลเวล : 41 กลุ่ม : Pit Boss
พลังชีวิต : 216200 โจมตี : 4547 ป้องกัน : 1181
ป้องกันธาตุ : ไฟ :   20 น้ำ : 20 พิษ : 20 ลม : 20
แผนที่ : Accretia HQ, Bellato HQ, Cora HQ
Warbeast Keen Warbeast Keen
เลเวล : 42 กลุ่ม : Pit Boss
พลังชีวิต : 222000 โจมตี : 5377 ป้องกัน : 1242
ป้องกันธาตุ : ไฟ :   20 น้ำ : 20 พิษ : 20 ลม : 20
แผนที่ : Bellato HQ, Cora HQ
Arghol Drone Arghol Drone
เลเวล : 43 กลุ่ม : Pit Boss
พลังชีวิต : 225700 โจมตี : 6305 ป้องกัน : 1302
ป้องกันธาตุ : ไฟ :   20 น้ำ : 20 พิษ : 20 ลม : 20
แผนที่ : Accretia HQ, Bellato HQ

Back 1234