ม็อกก็อกเซี่ยม็อกก็อกเซี่ย
น่ำฮียิ้นน่ำฮียิ้น
หันปอกือหันปอกือ
จูชงจูชง
แพ้เลี่ยงโฮ้วแพ้เลี่ยงโฮ้ว
เนี่ยจื้อองเนี่ยจื้ออง
ซัวทงเทียนซัวทงเทียน
ยอดคนอัจฉริยะยอดคนอัจฉริยะ
โฮ้งทงไฮ้โฮ้งทงไฮ้
เอี้ยคังเอี้ยคัง
อ้าวป้ายอ้าวป้าย
ฮึ่งไต้ฮงฮึ่งไต้ฮง
เฮ้งชู่อิดเฮ้งชู่อิด
เล่าชูเหียนเล่าชูเหียน
ท่ำชู่ตวนท่ำชู่ตวน
หยู่ไต้งั้งหยู่ไต้งั้ง
เตียวอาแซเตียวอาแซ
ช้วนกิมฮวดช้วนกิมฮวด
ซุนปุกยี่ซุนปุกยี่
อื้งจื่อเพ้งอื้งจื่อเพ้ง
ก๊วยเซ่าเทียนก๊วยเซ่าเทียน
เอี้ยทิซิมเอี้ยทิซิม
มกเนี่ยมชื้อมกเนี่ยมชื้อ
อูลิ่วฉีอูลิ่วฉี
เถาสือเซียนเถาสือเซียน
เถาฮวาเซียนเถาฮวาเซียน
หันเสียวย้งหันเสียวย้ง
เถาเกินเซียนเถาเกินเซียน
เถากันเซียนเถากันเซียน
เถาจือเซียนเถาจือเซียน
เถาเย่เซียนเถาเย่เซียน
เถียนป๋อกวงเถียนป๋อกวง
ซ่งแชจือซ่งแชจือ
หยูเหลียงจิวหยูเหลียงจิว
ฮึงหลีเต๊กฮึงหลีเต๊ก
อาจิ่วอาจิ่ว
เตียซ่งโค่ยเตียซ่งโค่ย
กัวเต็งอักกัวเต็งอัก
หลานเฟิ่งหวางหลานเฟิ่งหวาง
เฝิงปอเอ้อเฝิงปอเอ้อ
เปาปุท้งเปาปุท้ง
เตียชุ่ยซัวเตียชุ่ยซัว
มารขาวมารขาว
ผู้เฒ่าดาบเลือดผู้เฒ่าดาบเลือด
มารดำมารดำ
จั๋วอีหังจั๋วอีหัง
ซ่งง้วนเกี่ยซ่งง้วนเกี่ย
เย่เอ้อเหนียงเย่เอ้อเหนียง
เบ้เง็กเบ้เง็ก
หนานไห่เอ้อเสินหนานไห่เอ้อเสิน
ฮุ้นตงเฮาะฮุ้นตงเฮาะ
กระบี่เบญจมาศกระบี่เบญจมาศ
กระบี่ไม้ไผ่กระบี่ไม้ไผ่
กระบี่หลานกระบี่หลาน
กระบี่เหมยกระบี่เหมย
แม่ชีมิกจ้อแม่ชีมิกจ้อ
กีเปียงหยังกีเปียงหยัง
เต็งชุนชิวเต็งชุนชิว
เตี๋ยเมี่ยงเตี๋ยเมี่ยง
ตั้งเฮี้ยงฮวงตั้งเฮี้ยงฮวง
โต่วลั้งโต่วลั้ง
โต่วเกียบโต่วเกียบ
เฮ๊งโกวเฮ๊งโกว
อุ้ยเสี่ยวป้ออุ้ยเสี่ยวป้อ
คูชู่กีคูชู่กี
ยิ่มเอี่ยงเอี้ยงยิ่มเอี่ยงเอี้ยง
แฮ่เซาะงี้แฮ่เซาะงี้
อ้วงเซ็งจี้อ้วงเซ็งจี้
งักปุ๊กคุ้งงักปุ๊กคุ้ง
โอวทิฮวยโอวทิฮวย
จิวจี้เยียกจิวจี้เยียก
จิ้นบ้อเมี่ยจิ้นบ้อเมี่ย
คงเจี้ยนคงเจี้ยน
อาเฟยอาเฟย
เซ่งคุนเซ่งคุน
ฮ้วงเอี้ยวฮ้วงเอี้ยว
ก๊วยเซียงก๊วยเซียง
บ๊วยทิวฮวงบ๊วยทิวฮวง
หลี่มกโช้วหลี่มกโช้ว
โต่วแอะโต่วแอะ
ฮวยบ่อข่วยฮวยบ่อข่วย
เซียวฮื้อยี้เซียวฮื้อยี้
มู่หยงฟู่มู่หยงฟู่
ต้วนเหยียนชิ่งต้วนเหยียนชิ่ง
นางพญาผมขาวนางพญาผมขาว
โอ้วเจ่กตอโอ้วเจ่กตอ
สมณะคิ้วเหลืองสมณะคิ้วเหลือง
ค้างคาวปีกเขียวค้างคาวปีกเขียว
อาจื่ออาจื่อ
ลิ้มเซียนยี้ลิ้มเซียนยี้
ลิ้มเพ้งจือลิ้มเพ้งจือ
จ้อแหน้เซี้ยงจ้อแหน้เซี้ยง
คิ้วโชยยิ่มคิ้วโชยยิ่ม
จางซานจางซาน
หลี่ซื่อหลี่ซื่อ
เมี้ยวนั้งหงส์เมี้ยวนั้งหงส์
ฉวนกว้านชิงฉวนกว้านชิง
ต้วนเจิ้งฉุนต้วนเจิ้งฉุน
หวังฮูหยินหวังฮูหยิน
ซูซิงเหอซูซิงเหอ
โหยวตั้นจือโหยวตั้นจือ
มังกรเสื้อม่วงมังกรเสื้อม่วง
เสวียนขู่เสวียนขู่
เสวียนม่อเสวียนม่อ
เสวียนหนานเสวียนหนาน
เฮี้ยงชื่อเฮี้ยงชื่อ
กัวซงหยางกัวซงหยาง
ฮึงทีเจี่ยฮึงทีเจี่ย
นางเฒ่าทาริกาเทียนชัวนางเฒ่าทาริกาเทียนชัว
อึ้งย้งอึ้งย้ง
ลามะจักรทองลามะจักรทอง
เมืองมังกรมู่หยงเมืองมังกรมู่หยง
มู่หยงป้อมู่หยงป้อ
เซียวหย่วนซันเซียวหย่วนซัน
ต๊กโกวคิ้วป้ายต๊กโกวคิ้วป้าย
เล็กเซียวหงส์เล็กเซียวหงส์
เซียวเหล่งนึ่งเซียวเหล่งนึ่ง
เหล่งหูชงเหล่งหูชง
ชอลิ้วเฮียงชอลิ้วเฮียง
ตงฟางปู้ป้ายตงฟางปู้ป้าย
ประมุขวังบุปผาประมุขวังบุปผา
เอี๊ยบโกวเซียะเอี๊ยบโกวเซียะ
ไซมิ้งชวยเสาะไซมิ้งชวยเสาะ
เฉียวฟงเฉียวฟง
ซีจุ๊ซีจุ๊
ต้วนอี้ต้วนอี้
เอี้ยก้วยเอี้ยก้วย
จิวแป๊ะทงจิวแป๊ะทง
อิดเต็งอิดเต็ง
อั้งชิกงอั้งชิกง
อาวเอี๊ยงฮงอาวเอี๊ยงฮง
อึ้งเอี้ยะซืออึ้งเอี้ยะซือ
ก๊วยเจ๋งก๊วยเจ๋ง
เตียบ่อกี้เตียบ่อกี้
เฮ้งเตงเอี้ยงเฮ้งเตงเอี้ยง
หมิง ชาง เชิงหมิง ชาง เชิง
เจี่ยซุ่นเจี่ยซุ่น
เซี่ยงกัวกิมฮ้งเซี่ยงกัวกิมฮ้ง
ลี้คิมฮวงลี้คิมฮวง
ลี้ชิวจุ๋ยลี้ชิวจุ๋ย
unknownunknown
unknownunknown
อู้หยาจืออู้หยาจือ
ไคว่หัวหวังไคว่หัวหวัง
จิวหมอจื้อจิวหมอจื้อ
เยิ่นหว่อสิงเยิ่นหว่อสิง
เอี้ยเซียวเอี้ยเซียว
โอ๊วฮุยโอ๊วฮุย
เซียงกัวเสี่ยวเซียนเซียงกัวเสี่ยวเซียน
ฟงชิงหยางฟงชิงหยาง
ซุนแป๊ะม่อซุนแป๊ะม่อ
หลีฉางไห่หลีฉางไห่
ราชินีธิวาราชินีธิวา
จักพรรดิ์ราตรีจักพรรดิ์ราตรี
หลวงจีนกวาดลานหลวงจีนกวาดลาน
เถี่ยจงถางเถี่ยจงถาง
เอี๊ยบไคเอี๊ยบไค
อี่น่ำเทียนอี่น่ำเทียน